Thêm giỏ hàng thành công.

  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
iPhone 14 Plus
 128GB 
 Graphite   LL        18.600.000
 Silver   LL        19.000.000
 Red   LL        18.500.000
 Blue   LL        19.000.000
 Purple   LL        18.800.000
Yellow LL       18.700.000
 256GB 
 Graphite   LL        20.900.000
 Silver   LL        20.900.000
 Red   LL        20.900.000
 Blue   LL        20.900.000
 Purple   LL        20.900.000
Yellow LL       20.900.000
 512GB 
 Graphite   LL        21.900.000
 Silver   LL        21.900.000
 Red   LL        21.900.000
 Blue   LL        21.900.000
 Purple   LL        21.900.000
Yellow LL       21.900.000
 
 128GB 
 Graphite  VN       21.900.000
 Silver  VN       21.900.000
 Red  VN       21.900.000
 Blue  VN       21.900.000
 Purple  VN       21.900.000
Yellow VN       21.900.000
 256GB 
 Graphite  VN  
 Silver  VN  
 Red  VN  
 Blue  VN  
 Purple  VN  
Yellow VN  
 512GB 
 Graphite  VN  
 Silver  VN  
 Red  VN  
 Blue  VN  
 Purple  VN  
Yellow VN  
19000030 MAP CHAT FB

Phản hồi dịch vụ 19000030

19000030

Apple Gia Tiên

Apple Gia Tiên Đồng Nai

Apple Gia Tiên Biên Hòa

product_detail